Methodical instructions

Metodika přijímacího řízení formou online testu v Moodle UK 

Soubor zásad a technických náležitostí nutných zajistit před realizací příjímacího řízení v Moodle. […] Zpracovalo Centrum pro podporu elerningu UK. Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). 

⇒ Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia 

Kontroly studia studijního předmětu je možné v návaznosti na zákon č. 188/2020 Sb., vnitřní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu a bez ohledu na chybějící úpravu v Pravidlech organizace studia fakulty. […] Zpracovalo centrum celoživotního vzdělávání UK. 

  Odkaz na stránky metodického materiálu [WEB]

⇒ Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky 

Krizový COVID zákon umožňuje konat státní zkoušky distančně, přičemž tyto nemusí být veřejné, pokud bude jejich průběh nahráván. Distanční zkoušky je možné konat v případě, že je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole omezena […] Zpracovalo centrum celoživotního vzdělávání UK.

  Odkaz na stránky metodického materiálu [WEB]

Metodika a možnosti hodnocení e-learningu na Univerzitě Karlově 

Tento metodický materiál se věnuje využití moderních technologií ve výuce ve vysokoškolském kontextu a popisuje základní principy a zásady zajišťující kvalitu elektronického vzdělávání. Definuje jeho specifika a rozdíly mezi tradiční a online výukou. Následně se věnuje jednotlivým krokům celého životního cyklu online kurzu; jeho tvorbě, vytyčení výukových cílů, zásadám jeho řízení a nastiňuje jeho doporučenou strukturu. […] Zpracovalo Centrum pro podporu elerningu UK. Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362) 

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]    Odkaz na stránky metodického materiálu [WEB]

⇒ Metodika postupu při podezření na plagiát ve studentských pracích 

Tato metodika si klade za cíl podrobně a srozumitelně popsat doporučené postupy k situacím, jež mohou nastat při posuzování studentských prací a podezření na plagiátorství. Zpracovali zaměstnanci OSZS RUK a ÚK UK.

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]

⇒ Metodika hodnocení originality habilitačních prací dle OR 15/2019 a dalších příslušných předpisů

V návaznosti na Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy, Opatření rektora č. 15/2019 a OR č. 35/2019 a další příslušně předpisy (OR č. 72/2017) byl vypracován následující metodický materiál, který si klade za cíl definovat základní doporučení pro provedení kontroly originality habilitačních prací. Tato doporučení nemusí být vždy uplatňována v plné šíři, neboť nemusí pokrývat celé spektrum oborů, v nichž vznikají habilitační práce na Univerzitě Karlově. Tato oborová specifika je třeba mít vždy na paměti a příslušné body tohoto materiálu dle nich modifikovat. Zpracovala Ústřední knihovna Univerzity Karlovy ve spolupráci s Odborem pro vědu a výzkum RUK.

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]