Metodika e-learningu, školení podzim 2020

Pozor změna od 5.10.2020 budou akce přesunuty do ONLINU!

Panelová diskuze: Využití Moodle ve výuce, příklady dobré praxe

Datum: středa 30. 9. 2020, 15:00 – 16:30 hod.
Forma: online
Účastníci: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph. D., Mgr. Ĺubica Kobová M. A., Ph. D., PharmDr. Andrej Kováčik Ph. D., Mgr. Magdaléna Mouralová Ph. D., PhDr. Tereza Nováková, Ph. D., doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph. D.

Registracezde
Konferenční místnost: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYyZDEwZGMtMjUzYy00ZjhlLTk4OWEtNWM2NmY0YTQ0ZjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%224a8dc875-1962-42e0-a535-3369952f7430%22%7d

Cílem diskuze je poukázat na výhody používaní LMS při výuce, diskutovat jednotlivé možnosti, jak zapojit různé aktivity v Moodle do výuky, názorně předvést ukázky dobré praxe. Zároveň by diskuze měla reflektovat aktuální situaci způsobenou vypuknutím koronakrize.

⇒ Využití wikisystémů ve výuce ONLINE

Datum: úterý 20. 10. 2020, 14:00 – 15:30 hod.
Virtuální místnost: zde
Přednášející: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Vejražka, Ph. D., 1. lékařská fakulta UK

Registracezde

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?

⇒ Metodika převrácené třídy ONLINE

Datum: středa 4. 11. 2020, 14:00 – 15:30 hod.
Virtuální místnost: zde
Přednášející: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.

Registracezde

Přijďte si vyzkoušet výukovou metodu převrácené třídy. Při tradičním modelu výuky učitel vykládá studentům látku, kterou by si mohli z větší části nastudovat sami, ať už četbou textu nebo zhlédnutím videa. Ve fázi vypracování domácích úkolů či při aplikaci poznatků v praxi, kdy by pomoc pedagoga potřebovali více, jsou v tom naopak sami. V metodě převrácené třídy získávají studenti základní informace o tématu doma a vyučovací hodina se využívá k tomu, aby učitel vyjasnil problematické body a pomohl studentům aplikovat nabyté poznatky při řešení problémů. Cílem workshopu je ukázat:

  1. Metoda je široce použitelná napříč obory.
  2. Výuku lze snadno upravit na míru konkrétní skupině studentů.
  3. Studenti se skutečně něco naučí, a přestože se výuka v každé skupině vyvíjí trochu jinak, je možné dobře naplánovat, co se naučí.

⇒ Multimediální výuka ve vzdělávání ONLINE

Datum: úterý 10. 11. 2020, 14:00 – 15:30 hod.
Virtuální místnost: zde
Přednášející: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Registracezde

Pedagogická psychologie chápe multimediální vzdělávání jako učení se pomocí materiálů, které kombinují ilustraci s textem či mluveným slovem. Orbis Pictus, slajdy s obrázky, výuková počítačová hra i animovaný seriál s didaktickým obsahem jsou tedy multimediálními vzdělávacími materiály. Co víme o tom, jak tyto materiály připravovat, aby co nejlépe podporovaly učení? Dnes už máme k dispozici nejen „zasvěcené rady“ různých „expertů“, ale také výsledky stovek experimentálních studií. Ne vždy „zasvěcené rady“ odpovídají tomu, co výsledky studií ukazují. Proč je ošklivý výukový materiál někdy lepší než hezký? Proč není animace pokaždé lepší než statický obrázek? Proč (často) nefungují výukové počítačové hry? Ve slohu nás učili používat synonyma a zájmena; proč to není moc dobrý nápad v učebních textech? A konečně – proč bychom výsledkům rigorózních studií neměli vždy věřit? Odpovědi naznačí přednáška. Předchozí znalosti z psychologie/pedagogiky nejsou nutné.

⇒ Místo, kde lidé bojují s roboty aneb úvod do wiki ONLINE

Datum: čtvrtek 26. 11. 2020, 14:00 – 16:00 hod.
Virtuální místnost: zde
Přednášející: Mgr. Eduard Petiška

Registracezde

Wikipedie je jedním z nejnavštěvovanějších webů na světě a díky více než 50 milionům článků také největší encyklopedií v lidských dějinách. Její význam je značný. Ukázala to i nedávná koronavirová pandemie. Články o Covidu zaznamenaly přes 240 milionů zobrazení a z dat Wikipedie vychází i Google při zobrazování počtu nemocných. Kolem koronavirových článků se navíc utvořila komunita zdravotních expertů, jež je chránily před dezinformacemi a Wikipedie se tak stala jedním z nejkvalitnějších zdrojů informací o tomto viru. Wikipedii píše kromě lidí také tisíce robotů a občas spolu i válčí o články. A vzhledem k jejímu významu se o uživatele Wikipedie zajímají i tajné služby… Zveme Vás na školení o Wikipedii a dalších wikisystémech, kde si, pokud o to budete mít zájem, budete moci zkusit i vytváření wiki v praxi.

Pozn.: V případě potřeby budou všechny semináře realizovány formou online webináře.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *